Bejelentés


Lassú László Magán Autósiskola Miskolc, Király. út. 10. Fszt / 1 Tel : 06 - 46 / 347 - 2


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Tájékoztató :

ÜDVÖZLÖM AUTÓSISKOLÁMBAN!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * Vállalkozási feltételek * ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. A képzőszerv megnevezése: LASSÚ LÁSZLÓ MAGÁN AUTÓSISKOLA Cím: 3530 Miskolc, Király u. 10. Fszt. 1. Telefon: 06/46/347-217, 06/30/608-5378. Web: www.maganautosiskola.5mp.eu E-mail: autiskhonlap@indamail.hu

2. A cég formája: egyéni vállalkozó

3. A vállalkozói eng.száma: ES-149624

4. Az Iskolavezető neve: LASSÚ LÁSZLÓ E-mail : autiskhonlap@indamail.hu Tel : 06-30/608-5378

5. Az ügyfélfogadó címe: Miskolc, Király u. 10. Fszt. 1. Telefonszáma: 06/46/347-217, 06/30/608-5378. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfőtől – Péntekig: 10. 00-16. 00 h

6. A telephely címe: Miskolc, Király u. 10. Fsz. 1.

Tájékoztató

Az ügyfél – tanuló hétfőtől-péntekig 10. 00-16. 00 óra között érdeklődhet, jelentkezhet a fent megnevezett ügyfélfogadói címen, Miskolc, Király u. 10. Fsz. 1.

A teljes képzés során, ezen a helyen történik a személygépkocsivezető ( ” B ” ) kategóriás tanfolyam elméleti képzése. A tanfolyami képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges legalább 16.5 életévét betöltötte, feleljen meg a jogszabályban meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételeknek. Ez utóbbi esetben különösen a vezetéstől való eltiltás kritériumának. Nyilatkozzon, hogy alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Személyi adatai alapján kerül kiállításra a jelentkezési lap. A tanfolyam ideje alatt hozzon egy kétpéldányos orvosi alkalmassági igazolást.

A tanfolyamra felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kell kötni! Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, ha a meghatározott óraszámoknak megfelelően vett részt – az engedélyezett 10 % -os hiányzást kivéve – az elméleti foglalkozásokon. Az engedélyezett hiányzás önállóan is pótolható. Az órákról való további hiányzást pótolni kell a módosított tanrend dokumentálásával, valamint a teljesítés igazolásával a hatóság felé. Továbbá elméleti vizsgára az bocsátható aki az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9-hónapon belül van. 12-hónapon belüli sikertelen elm. vizsga esetén, a tanfolyamot meg kell ismételni és ezt követően jelentkezhet ismételten vizsgára. Tanfolyami képzés esetén legfeljebb 3 hónappal lehet fiatalabb a 17.életév betöltéséhez képest. Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet vizsgát.

Az elméleti vizsga alapvetően számítógép igénybevételével történik. Írásbeli vagy számítógépes vizsga helyett - engedély - alapján a magyar nyelvet anyanyelvi szinten nem beszélő, értő külföldi állampolgár tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. Egészségi állapotából következően szövegértési, olvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. Minden vizsga előtt érvényes személyazonosságát igazolni kell : személyigazolvány , útlevél, vezetői engedély. Gyakorlati, forgalmi vizsgára bocsátható , aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt 17. életévét betöltötte, az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, gyakorlati részt igazoltan elvégezte, a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.A forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belűl kell megszerezni. A vizsgaigazolást a felügyelőség 3 munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a vizsgakövetelményeknek és bemutatta a szükséges igazolásokat.

Az elsősegélynyújtó tanfolyam vizsga megléte alól felmentést az kaphat, aki 1984.január 01. – után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

Elméleti tantárgyak óraszámai: Közlekedési ismeretek: 24 óra Járművezetés elmélete: 8 óra Szerkezeti és üz. Ism: 4 óra Ez az összesen 36 óra 2x4 plusz óra oktatást is magába foglal a kötelező óraszámokon kívül a sikeres elméleti vizsga érdekében.Az elméleti oktatások időtartama 45 perc/óra.

Az elméleti órák díja: 1964.-ft. Az elméleti pótóra : ingyenes A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására írányuló alapoktatást alapvetően a gyakorló pályán kell végezni. A jármű technikai kezelésének oktatása részben a közúti forgalomban is történhet 9-órában. Városi vezetés: 14 óra Országúti vezetés: 4 óra A gyakorlati oktatás időtartama 50 perc/óra. Éjszakai vezetés: 2 óra A levezetendő kötelező órák száma : 29-óra. Ezt követi a forg.vizsg. óra. A levezetett kötelező órák és a menettávolság teljesítése ( 580 km ) után - az 580 km átlagosan + 10 órát feltételez - a tanulónak jogában áll a vizsgára jelentkezni, de a tanuló és oktató részéről közösen élhetnek további pótórák vételének lehetőségével, a sikeres vizsga érdekében. Sikertelen forgalmi vizsga esetén 5 pótórát kell levezetni!

Az alapórák díja: 3500.-ft. pótórák díja: 4000.-ft. A jelenlegi tanfolyam díja: 160.000.-ft. ( Elméleti okt : 55.000.-ft , Gyakorlati okt : 105.000.-ft ) Online Jelentkezés és az első sikeres elméleti vizsga esetén együtt az Autósiskola állja az elméleti vizsga díját ! Az elméleti vizsga díja: 4600.-ft. A forgalmi vizsga díja: 11000.-ft A teljes vizsga díj összege: 15600.-ft. Elsősegélynyújtó tanfolyam díja : 10000.-ft Vizsga díja : 7900.-ft Egyéb költségek : Egészségügyi alkalmassági : 7.200.-ft.

A vizsgadíjak befizetése számviteli bizonylaton történik a hatóság által biztosított pénztárban. Választható járműtípusok: Chevrolet Aveo, Ford Fusion, Opel Astra. Amennyiben a tanuló a tanfolyam időtartama alatt – bármely okból – más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait a már teljesített oktatásról képzési igazolást kap, amit a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani. A képzési igazolással egyidőben rendezi az iskolával a már megtörtént oktatással kapcsolatos díjtartozását, a képzési ig.kiadásának díjának rendezésével, ami : 10.000.-ft . A díjtartozástól függetlenül a képzési igazolás kiadásra kerül.

A tanfolyam elvégzésenek szerződésben rögzített ideje 3 hónap, ezen időtartamot meghaladó képzés – amely az ügyfél – tanuló hibájából következik be – az aktuálisan módosított tanfolyamdíj megállapításával kell rendezni! Az elméleti oktatás címe: Miskolc, Király u. 10. Fsz. 1.

Gyakorlópálya: Felsőzsolca, 3606 sz. főút mellett. A tanuló – ügyfél kijelenti, hogy e vállalkozási feltételekben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, amennyiben teljesülésének önhibájából történő elhúzódása meghiúsulása esetén az autósiskolával (szolgáltatóval) szemben kártérítési igénnyel nem él. Tudomásul veszi, az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglakozásokon való részvételi, ill. hiánypótlási kötelezettségét. Vállalja a szolgáltatás ellenértékének a szerződésben is rögzítetteknek megfelelően történő kifizetését, részletfizetés esetében a forgalmi vizsgáig történő tanfolyamdíj kiegyenlítését.

A képzőszerv (szolgáltató) felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra, valamint vizsga ügyintézésre terjed ki. Vállalja a szerződésben meghatározott idő alatti szolgáltatás teljesítését,az érvényes képzési rendeleteknek és szabályzatoknak megfelelően. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmányhonosítási eljárásban az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezéskor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. Nem magyar állampolgároknak 6 havi tartózkodási engedély szükséges a tanfolyamra jelentkezéshez.Külföldi bizonyítványok, és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság álltal hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felső oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Vizsgaigazolás kiadásának időpontja : Hétfő: 08-16:00, Kedd: 08-16:00, Szerda: 08-16:00, Csütörtök: 08-16:00, Péntek: 08-13:00. A kiadás feltételeként be kell mutatni az : érv.szem. igazolványt, elsősegélynyújtó ig. és legalább az alapfokú isk. végzettséget ig. bizonyítványt. Engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szervezet megnevezése és elérhetősége : NKH Képzési és Vizsgáztatási Osztály 1066 Budapest, Teréz Krt.38. Posta cím : 1389 Budapest, 62 Pf.102 B-A-Z Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály. Címe: Miskolc, József Attila u. 20. Telefon: 06/46/500-010 Polgármesteri hiv. jegyzője : Miskolc Városháztér 8. , Fogyasztóvédelmi Felügyelőség : Miskolc, Meggyesalja út.12.

A közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) kormányrendelet előírásának megfelelően a statisztikai mutatók az Iskolánk vonatkozásában.

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) Az Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) százalékos arányban határozza meg, hogy a kötelező óraszámokon túl összesen hány tanóra szükséges átlagosan a forgalmi vizsga sikeres elvégzéséhez.

Átlagos Képzési Óraszám

2018. 2. negyedév - 2018. 3. negyedév

Gyakorlat

2. negyedév : - %

3. negyedév : - %

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): százalékos mértékben mutatja a képző szerv által lejelentett vizsgák számához képest a sikeres vizsgák számát (100% esetén az adott időszakban minden vizsgázó sikeresen vizsgázott).

Vizsga Sikerességi Mutató

2018. 2. negyedév - 2018. 3. negyedév

Elmélet

2. negyedév : 42.11 %

3. negyedév : 18.75 %

Forgalom

2. negyedév : - %

3. negyedév : - %

KK: Képzési költség

A képzőszerv számolja ki az előző negyedévben jogosítványt szerzett tanulók összköltségeinek átlagát kategóriánként :

KK: 175.600. - Ft

Miskolc, 2018.10.10. Lassú László Iskolavezető

Free Beetle 2 MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.comIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!